Изберете страница

Участие по европейска програма „Иновации и конкурентоспособност“

ян. 7, 2019

ЕКОН-91ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01 и изпълнява проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на ЕКОН-91 ООД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.

В резултат от изпълнението на планираните дейности ЕКОН-91 ООД ще подобри ресурсната и икономическата си ефективност, и ще повиши своята конкурентоспособност. Оптимизацията на производствените процеси на предприятието ще позволи разгръщане на пълния му потенциал по отношение на качеството на крайните продукти, сроковете за изпълнение и коректните отношения с клиенти и доставчици. От друга страна внедряването в производството на предвидените за закупуване по проекта активи ще допринесе за по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на генерираните отпадъци и използването на вредни вещества, които оказват негативно въздействие върху околната среда, като по този начин ще допринесе за развитието на по-зелена икономика в България.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 2 442 950.00 лв., от които 1 202 324.59 лв. европейско и 212 174.93 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 27.05.2020 г.