Изберете страница

Участие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

фев. 1, 2021

ЕКОН-91“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.007-0897-C01. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020по процедура BG16RFOP002-2.007 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 01.05.2021г.