Изберете страница

Новини

Уведомление за инвестиционно предложение

„ЕКОН - 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно предложение: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци“, генерирани при производството на пенолатексови изделия и кокосови вложки. Инвестиционното предложение ще се...

повече информация

„ЕКОН – 91“ ООД, обявява тръжна процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0143-C01, фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативни технологии по...

повече информация

Участие по европейска програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ЕКОН-91“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01 и изпълнява проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”...

повече информация

Приключи изпълнението по проект „Подобряване на условията на труд в “ЕКОН-91” ООД / 1.3

Фирма "ЕКОН-91" ООД приключи изпълнението на проект "Подобряване условията на труд в "ЕКОН-91" ООД" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385, по програма "Развитие на човешките ресурси", финансиран изцяло от Европейския социален фонд. По...

повече информация