Изберете страница

Новини

Обява

"ЕКОН - 91" ООД уведомява за своето инвестиционно намерение "Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 куб. м и 10 куб. м, изпарителна станция и надземна газопроводна линия". Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на...

повече информация

Обява

В изпълнение на указание на РИОСВ - Русе, "ЕКОН - 91" ООД обявява Решение № РУ-40-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ - Русе, относно ПУП - ПП на канализационно отклонение за УПИ II, кв.44 по плана на град Бяла, гара Бяла. ПОВЕЧЕ...

повече информация

Уведомление за инвестиционно намерение

"ЕКОН - 91" ООД уведомява за своето инвестиционно намерение "Изграждане на тръбен кладенец" за ползване на подземна вода за промишлени цели (охлаждане и пране на пенолатексови изделия). Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на производствената си...

повече информация

Участие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ЕКОН-91“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.007-0897-C01. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.007 “Подкрепа за средни...

повече информация