Изберете страница

Уведомление за инвестиционно предложение

„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно предложение: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци“, генерирани при производството на пенолатексови изделия и кокосови вложки. Инвестиционното предложение ще...

„ЕКОН – 91“ ООД, обявява тръжна процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0143-C01, фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативни...

Проведена пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”

На 14.02.2019 г., в гр. Русе, ул. „кап. Райчо Николов“ № 11 се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изпълнението на дейностите по проект „По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД“. Проектът се изпълнява от „ЕКОН-91“ ООД в рамките на сключен...

Покана за участие в пренскоференция във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД”

Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 13.02.2019 г., от 13:00 часа, в град Русе, ул. „кап. Райчо...