Изберете страница

Обява

В изпълнение на указание на РИОСВ – Русе, „ЕКОН – 91“ ООД обявява Решение № РУ-40-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ – Русе, относно ПУП – ПП на канализационно отклонение за УПИ II, кв.44 по плана на град Бяла, гара Бяла. ПОВЕЧЕ...

Уведомление за инвестиционно намерение

„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно намерение „Изграждане на тръбен кладенец“ за ползване на подземна вода за промишлени цели (охлаждане и пране на пенолатексови изделия). Инвестиционното предложение ще се осъществи на...

Участие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ЕКОН-91“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.007-0897-C01. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.007 “Подкрепа за средни...

Уведомление за инвестиционно предложение

„ЕКОН – 91“ ООД уведомява за своето инвестиционно предложение: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци“, генерирани при производството на пенолатексови изделия и кокосови вложки. Инвестиционното предложение ще...