Изберете страница

Участие по европейска програма „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

юни 21, 2016

На 09.06.2016 г. „ЕКОН-91” ООД подписа ДБФП с МИ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Проектното предложение с наименование „Конкурентоспособни чрез подобряване на производствения капацитет в „ЕКОН-91“ООД“ е на обща стойност 1 032 111. 00 лева, като 60% от тази стойност са финансирани от Европейския съюз и възлизат на 619 266. 60 лева.

По ДБФП с № BG16RFOP002-2.001-0511–С01 ще бъдат закупени:

1. Миксер за производство на пенолатексови изделия с капацитет до 1500кг/час с комплект раздвижени матрици покриващи максимално количество основни размери за производство на различни пенолатексови изделия

2. Мелница тип „Кошница“ за партидно смилане на компонентите на течния латекс

Основната цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на фирмата и осигуряване възможност за разширяване на пазарния дял на вътрешния и външен пазар.

Конкретните цели са:
1. Обновяване на производствените мощности с оглед повишаване производителността и увеличаване приходите от продажби.
2. Повишаване на ефективността на производството, чрез намаляване на себестойността на произвежданите изделия.
3. Реализиране на висока добавена стойност от произвежданите изделия.

Срока на изпълнението на ДБФП е 12 месеца.