Изберете страница

Приключи изпълнението по проект „Подобряване на условията на труд в “ЕКОН-91” ООД / 1.3

ян. 3, 2019

Фирма „ЕКОН-91“ ООД приключи изпълнението на проект „Подобряване условията на труд в „ЕКОН-91″ ООД“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385, по програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран изцяло от Европейския социален фонд.

По проекта бяха закупени:

– софтуер за управление на човешките ресурси

– прахоулавящи аспирационни системи – 2 броя

– климатици – 2 броя

– лични предпазни средства

Бяха ремонтирани и оборудвани битовите помещения във фирмата .