Изберете страница

Открита процедура за избор на изпълнител по проект „Подобряване на условията на труд в „ЕКОН-91“ ООД / 1.1

окт. 12, 2018

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1385-C02,
фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
„Доставка на два броя прахоулавящи аспирационни системи“

Документите по процедурата можете да изтеглите от тук

Срок за получаване на офертите: 23:59 часа на 21.10.2018г