Изберете страница

„ЕКОН – 91“ ООД, обявява тръжна процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

апр. 23, 2019

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0143-C01, фирма „ЕКОН-91“ ООД обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативни технологии по обосоени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1: Система за автоматично пълнене и вадене на ядра от пенолатекс – 1 бр.
  • Обособена позиция 2: Съоръжение за оползотворяване на технологичния брак – 1 бр.
  • Обособена позиция 3: Система за пречистване на отпадъчната промишлена вода – 1 бр.“

Срок за получаване на офертите: 23.59 часа на 07.05.2019г.

Документите по процедурата може да изтеглите от тук